เกี่ยวกับโครงการ

การพัฒนาสตรีเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยรวม สตรีเป็นส่วนเติมเต็มของสังคมที่สามารถร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงมีนโยบาย และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโอกาส และความก้าวหน้าให้ผู้หญิงไทย ด้วยการเปิดเวทีให้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดงออก ด้านความคิด ความสามารถ และได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผู้นำ ผ่านรายการเรียลลิตี้ทีวี Smart Lady Thailand ที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยมีโอกาส สวย..ได้ด้วยความคิด และใช้ความสามารถที่มี ทำงานเพื่อประโยชน์สู่สังคม มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ เป็นพลังเข้มแข็งของประเทศต่อไป
Smart Lady Thailand จะคัดเลือกผู้หญิงทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติพร้อมในการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำโดยมีกระบวนการคัดเลือกพร้อมๆไปกับการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ดังนี้
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครโดยประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ www.smartlady-thailand.com จะได้เข้าอบรมเพิ่มขีดความสามารถและทดสอบบุคลิกภาพ โดยจัดการอบรมสั้น 1 วัน ในภูมิภาค 5 แห่งและกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2556
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสองจะได้เข้าร่วมค่ายกิจกรรมอบรมพิเศษในกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม นำไปสู่การเฟ้นหาผู้หญิงที่มีความพร้อมสูงสุดเพียง 12 คน
  • 12 ตัวแทนผู้หญิงของประเทศที่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้เข้าสู่บ้าน "Smart Lady Thailand" อยู่ร่วมกัน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้ อบรม ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากกูรู ผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญชื่อดังในแต่ละสัปดาห์ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การคิดและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การร่วมกันทำโครงการจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
  • หลังจบการอบรมตัวแทน Smart Lady Thailand ทั้ง 12 คน จะได้รับโอกาสทำโครงการเพื่อสังคม โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือศึกษาดูงานต่างๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ
sponsors